Aviso legal

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Aviso legal

1.- RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 • Titular: Tecnologías Plexus, S.L. (en diante, “PLEXUS”)
 • N.I.F.: B15726177
 • Enderezo social: José Villar Granjel 22-24, Polígono de Boisaca, Santiago de Compostela.
 • email: rgpd@plexus.es

2.- INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario queda informado e presta o seu consentimento libre e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través da páxina web sexan tratados por PLEXUS.

3.- OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS

Todos os datos persoais que lle solicitamos a través da web ou mediante outro soporte son obrigatorios (salvo que o campo requirido especifíque o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas, non sendo posible o rexistro no Sitio web se non nos facilita os datos completos, sen prexuízo de poder visualizar libremente o contido do Sitio web.

Ao introducir datos no Sitio web, o usuario garante que é maior de catorce (14) anos e que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, comprometéndose a notificarlle a PLEXUS calquera tipo de modificación que se produza nos datos que facilitara.

4.- CAL É A FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS POR PARTE DE PLEXUS?

Os datos persoais facilitados polo usuario serán tratados coas seguintes finalidades:

 • Facer efectivo o rexistro do usuario para permitirlle o acceso aos produtos e servizos que lle podemos ofrecer. 
 • Xestionar o envío de comunicacións comerciais sobre produtos, servizos promociones, ofertas, campañas de fidelización, eventos, noticias, recomendacións ou comunicados de PLEXUS ou comercializadas por PLEXUS por medio das diferentes canles de comunicación á súa disposición, mesmo por vía electrónica ou telemática, a menos que o usuario manifeste o contrario marcando a casa correspondente ou enviando un correo electrónico ao enderezo rgpd@plexus.es.
 • Realizar envíos de comunicacións comerciais por parte de PLEXUS de terceiras entidades, se o usuario o autoriza marcando a casiña correspondente, e que tamén poderá revogar enviando un correo a rgpd@plexus.es
 • A inclusión dos seus datos referidos ao currículo nunha base de datos da empresa (“candidatos”), para a súa utilización nos futuros procesos de selección relacionados coas ofertas de emprego que a empresa publique polas distintas canles que ten habilitadas. 

5.- CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

O tratamento dos datos do usuario está baseado no consentimento expreso que se lle solicita e que acepta e ao que pode oporse en calquera momento. 

Os consentimentos obtidos para cada unha das finalidades é independente polo que o usuario poderá revogar só un deles non afectando aos demais.

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais tamén pode vir derivada do concepto de interese lexítimo que poida ter a compañía con base na regulación establecida nas lexislacións que fosen aplicables ao caso. 

6.- CAL É O PRAZO DE CONSEVACIÓN DOS DATOS PERSOAIS DOS USUARIOS?

Os datos persoais conservaranse mentres se manteña a relación co usuario ou ata que exercite o seu dereito de oposición e ou cancelación de datos. Unha vez finalizada a relación ou exercitado os mencionados dereitos, os datos bloquearanse durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do tratamento.  

7.- CALES SON OS DATOS DO USUARIO QUE PODERÁ TRATAR PLEXUS? 

PLEXUS tratará as seguintes categorías de datos do usuario:

 • Datos proporcionados polo propio usuario
  • Datos identificativos: nome, apelidos e DNI.
  • Datos de contacto: dirección de correo electrónico. 
 • Datos obtidos doutras fontes distintas do propio usuario, por exemplo fontes accesibles ao público. 
 • Datos entregados por terceiras empresas para a xestión do Currículo dun candidato.
 • Datos derivados do desenvolvemento da relación: Datos proporcionado de forma indirecta polo cliente ao derivar da propia navegación da páxina web, do acceso á área privada ou calquera outro de análoga natureza que permita a súa recepción. 

Naqueles casos nos que o usuario facilite a PLEXUS datos de terceiros, manifesta que informou e obtivo consentimento previo da devandita persoa para que os seus datos persoais sexan tratados por parte de PLEXUS. No caso de que PLEXUS fose condenada por un tratamento non autorizado, resérvase o dereito a repercutir as ditas sancións ao usuario que facilitou os datos sen consentimento previo do titular.

8.- QUEN SON OS DESTINATARIOS DOS DATOS DO USUARIO? 

PLEXUS poderá ceder os datos de carácter persoal do usuario ás empresas que forman parte do seu grupo empresarial. As devanditas empresas son: 

 • GRUPO PLEXUS TECH, S.L
 • BRETEMA CONSULTING, S.L
 • AGMINA MULTIMEDIA, S.L
 • PLEXUS SERVIZOS XERAIS, S.L 
 • PLEXUS TIC, S.L 
 • PLEXUS AMERICA, S.L 
 • PLEXUS SEGURIDADE, S.L 

Exceptuando o anterior, PLEXUS non realizará ningunha cesión de datos que non teña unha base xurídica que o xustifique ou que dita cesión estea lexitimada por algunha causa. Por tanto, os seus datos serán obxecto de tratamento unicamente por parte de PLEXUS ou das empresas do seu grupo empresarial, dentro do seu propio ámbito de actuación e para os distintos soportes (dixitais e/ou analóxicos) nos que actúa. 

Sen prexuízo do anterior, PLEXUS poderá contratar servizos de almacenaxe na nube ou Cloud con entidades cuxos servidores están radicados fóra do Espazo Económico Europeo. No entanto, PLEXUS asegurarase de que os devanditos provedores garanten as medidas axeitadas para levar un nivel equiparable de protección en termos do disposto na normativa de protección de datos.

9.- CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A normativa de Protección de Datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos e que vostede poderá exercitar, achegando a copia do seu DNI á reclamación. Os dereitos son os seguintes:

 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que se están levando a cabo. 
 • Dereito de rectificación: Pode modificar os seus datos por ser inexactos ou non veraces. 
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados. 
 • Dereito á limitación do tratamento: Cando vostede deu o consentimento para o tratamento dos seus datos relacionados con distintas cuestións poderá proceder á súa limitación. 
 • Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario. 
 • Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais anteriormente mencionado. 
 • Dereito a revogar o consentimento prestado
 • Dereito a interpor reclamación fronte á autoridade de control (en España, a Axencia Española de Protección de Datos - AEPD)

Pode exercitar os seus dereitos mediante correo postal no enderezo Rúa José Villar Granjel 22-24, Polígono de Boisaca (Santiago de Compostela), ou mediante correo electrónico ante o Delegado de Protección de Datos da empresa no email rgpd@plexus.es indicando o dereito a exercitar e a copia do seu DNI. 

10.- CALES SON AS MEDIDAS DE SEGURIDADE QUE APLICARÁ PLEXUS?

PLEXUS tratará os datos do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Emprego de "cookies"

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e facilitarlle o uso da web ao usuario mediante a análise das súas preferencias de navegación. Se vostede continúa navegando, consideramos que acepta o seu emprego. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiou a configuración, na nosa Política de emprego de cookies.

Dúbidas 

Poderá facernos chegar calquera dúbida, pregunta ou comentario sobre as presentes condicións a través do seguinte enderezo de correo electrónico: rgpd@plexus.es

Contacto

NECESITAS MÁIS INFORMACIÓN?

Podes contactar connosco no 902 998 005

Se o prefires, déixanos os teus datos e chamámoste nós

+info

Responsable (tratamento)

TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L.

José Villar Granjel 22-24. Polígono de Boisaca - Santiago de Compostela

Finalidade

Xestionar o rexistro do usuario e darlle acceso aos nosos produtos e servizos

Lexitimación

Baseado no consentimento expreso por parte do usuario

Dereitos

Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade.

Exercicio dos dereitos

email rgpd@plexus.es

Imaxe CAPTCHA
Introduza os caracteres